Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

Chưởng môn ký sự – Vĩ thanh

Chưởng môn ký sự

Vĩ thanh

Côn Luân sơn Thiên Dung Thành, Chưởng môn đời thứ mười hai Lăng Việt chân nhân tài cán ngang trời, cùng Chấp Kiếm trưởng lão đời thứ hai Bách Lý Đồ Tô, đã mở ra mấy trăm năm hưng thịnh dài lâu cho Thiên Dung Thành.

Nữ đệ tử môn hạ cấu thành mạng lưới tình báo vang danh khắp tam giới lục đạo, không đâu là không xâm nhập được; nam đệ tử dưới sự tôi luyện tàn nhẫn của Chấp Kiếm trưởng lão đã trở nên kiếm thuật siêu phàm, đạo pháp cao cường, mà tâm tính cũng cứng cỏi sức chịu đựng vượt xa người thường, tu thành đạo nhân nhiều không đếm xuể.

Lăng Việt cả đời quang minh lỗi lạc, đủ hiệp nghĩa chi phong, mà lại thưởng phạt phân minh, thâm đắc nhân tâm. Lăng Việt tại vị năm mươi ba năm, thủy chung cùng Chấp Kiếm trưởng lão đồng tu nhân đạo. Liền khó tránh khỏi người khác dị nghị, ngờ vực cũng có, bất mãn cũng có, đố kị lẫn ao ước cũng có, tương tư cũng có. Lăng Việt cả đời giữ kín, đối với sử sách của Thiên Dung không lưu lại nửa lời.

Kỳ thực, nhân đạo tuyệt diệu khó mà nói hết, lạc thú trong đó, người ngoài sao có thể bàn luận?

Hết.


haha hoàn rồi =)))) đến chết với cái ‘tu nhân đạo’ của hai đứa nó =)) một kết khác cho thiên dung cựu sự, HE đấy chứ =)))