Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [1]

Thói quen

Thanh niên thiên – chương 1:

Năm Lăng Việt vừa mới nhược quán, chưởng môn liền bắt đầu phái y há sơn tập luyện. Như là tróc yêu bình quái các thứ… Bởi vậy, thứ nhất, thời gian sư huynh đệ hai người ở chung càng thêm rút ngắn. Ngày xưa còn có thể cùng đến Kinh Khố xem kinh quyển với nhau, tu tập chú thuật, hiện tại đều là y há sơn hơn nửa tháng, trở về núi nghỉ ngơi vài ngày, lại bị phái há sơn đi.

Tiếp tục đọc “[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [1]”