Posted in Tần thời minh nguyệt, Đạo Chích x Bạch Phụng

(Đạo Chích x Bạch Phụng) Thanh minh vũ

Thanh minh vũ

Tạm dịch: Mưa tiết thanh minh
Người dịch: Vitani
Thể loại: Đạo Chích x Bạch Phụng, đoản thiên (2 chương), ấm áp, hiện đại.

Mọi người chắc từng nghe hai câu thơ của Nguyễn Du

Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh

Trong truyện này sẽ xuất hiện tảo mộ trong tiết thanh minh. Tiết thanh minh thường là lúc người ta tảo mộ tổ tiên, sửa sang phần mộ và cúng kiến,… Nhưng với một số người, tiết thanh minh lại mang ý nghĩa khác.

8a0797cc4a0413190eb345b0

Mục lục