Posted in Stucky và CP Âu Mỹ khác

[Stucky] Doujinshi #53

S T U C K Y

Artist: Steelblue12

Translator: Vi Tani

Editor: JM

Tiếp tục đọc “[Stucky] Doujinshi #53”

Advertisements